May 28, 2017College-canada, University-canada, แคนาดา

University Canada West : UCW

University Canada West :UCW ก่อตั้งเมื่อปี 2004 เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนตั้งอยู่ใจกลางเมืองแวนคูเวอร์ รัฐบริติชโคลัมเบีย ประแคนาดา โดยเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร ตลอดจนหลักสูตรภาษา(ESL)...

May 25, 2017University-canada, แคนาดา

Thomson Rivers University : TRU

Thompson Rivers University ก่อตั้งเมื่อปี 1970 มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ที่ใจกลางเมือง Kamloops รัฐบริติชโคลัมเบีย ประเทศแคนาหา ห่างจากเมืองแวนคูเวอร์ประมาณ 300 - 400 กิโลเมตร มีโปรแกรมวิชาเลือกกว่า 140 โปรแกรม นักศึกษาในวิทยาเขตกว่า 13,000 คน...